Kliqqi - home ipcamera http://www.bestelinkc.com/story.php?title=home-ipcamera-2 วิธีการเปลี่ยนระบบCCTV ควรเลือกใช้กล้องIP CAMERA ที่ยังผลิตและวางจำหน่ายอยู่เพราะจะมีประโยชน์อย่างมากถ้ากล้องCCTV เสียซึ่งจะทำให้ท่านหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ง่ายกว่าการหาซื้อCCTV ซึ่งหยุดผลิตแล้วเช่นกล้องวงจรปิด ระบบอนาล็อกถ้าท่านได้ยังเลือกใช้กล้องวงจรปิด Thu, 24 Aug 2017 20:33:00 UTC en <![CDATA[Comment #8]]> http://www.bestelinkc.com/story.php?title=home-ipcamera-2#c8 Thu, 31 Aug 2017 05:44:46 UTC pranati2017 0 8